Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

Verkoop

1. Iedere verkoop wordt afgesloten volgens onze hiernavolgende voorwaarden, met uitsluiting van om het even welke andere. Onze offertes en tarieven zijn zonder verbintenis en voor zover de aangeboden goederen niet verkocht zijn. Zij kunnen op ieder ogenblik, zonder voorafgaand bericht, gewijzigd worden. De prijzen die van kracht zijn op de dag der levering zullen toegepast worden : deze regel geldt evenwel niet voor de leveringen in depot of ze al dan niet gewaarborgd zijn.

Levering

2. Welke ook de bestemming, de leveringswijze, de verkoopsvoorwaarden zijn, de in ontvangstname van het materieel geschiedt voor het vertrek en de levering wordt beschouwd als gedaan zijnde in onze magazijnen.

3. Onze goederen reizen altijd op risico van de koper : zelfs als zij vrachtvrij verzonden worden. Indien er iets beschadigd is of ontbreekt, moet de bestemmeling klacht indienen bij de vervoerder, en dit volgens zijn reglement.

4. De gewichten die eventueel in onze catalogussen vermeld zijn, zijn slechts benaderende gewichten.

5. Daar de leveringstermijn slechts ten titel van inlichting meegedeeld wordt, kan vertraging in de levering, in geen geval aanleiding geven, tot het annuleren van de bestelling, noch tot het opzeggen van de koop, noch tot prijsver- mindering, noch tot schadevergoeding, noch tot boete, behalve wanneer het tegenovergestelde uitdrukkelijk aange- nomen werd.

6. In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld brand, overstroming, oorlog, opstand, onderbreking in het vervoer, onge- val, gedeeltelijke of algehele staking, die of onze bevoorrading of onze fabricatie zou vertragen of belemmeren, even- als bij een tekort aan grondstoffen zijn wij geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk. In deze gevallen mag de koper noch de koop opzeggen, noch zich ergens anders bevoorraden voor onze rekening.

Betaling

7. Iedere verkoop moet bij de levering vereffend worden. De BTW is altijd ten laste van de koper, evenals alle andere bestaande of te scheppen taksen die terugslaan op de verkoop of de inning, evenals de onkosten die hierdoor teweeggebracht worden. Onze facturen zijn te Roeselare aan onze kas betaalbaar. Wij doen geen afstand van dit recht wanneer wij een wissel op de koper trekken of wanneer wij zijn effecten aannemen. De wissels, postkwijtschriften, bank- of postchecken brengen noch vernieuwing, noch inbreuk op de plaats van betaling.

8. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag vermeerderd met de intresten berekend volgens de wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

9. De koper zal nooit mogen beroep doen op een reclamatie om de betaling op de vastgestelde vervaldag te weigeren.

10. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag wordt na vergeefse ingebrekestel- ling het schuldsaldo verhoogd met 12 % zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

11. Condor Safety bvba behoudt zich het recht voor, zelfs nadat de levering gedeeltelijk geschiedde, een waarborgsverho- ging te eisen. Een eventuele weigering hiervan geeft ons het recht het overblijvende uit te voeren deel der bestelling te annuleren.

12. Wij houden ons het recht voor iedere bestelling te factureren van zodra zij klaar is in onze werkhuizen, indien de koper laattijdig zijn verzendingsonderrichtingen mededeelt.

13. De koper verbindt er zich toe de goederen welke het voorwerp uitmaken van de verkoop af te nemen op de in het verkoopscontract voorziene datum. Indien de datum niet uitdrukkelijk in het verkoopscontract wordt vermeld, zal Condor Safety bvba de koper verwittigen per gewone brief of per telefoon. Indien aan dit bericht geen gevolg gege- ven wordt binnen de 8 dagen zal hem per aangetekend schrijven over de post een nieuw bericht worden toegezon- den, en zal deze laatste datumbepaling voor het afnemen der goederen aanzien worden als overeengekomen op het verkoopscontract zelf.

14. De verkoop wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden ten nadele van de koper na verloop van de termijn die voor de afhaling is overeengekomen of die werd vastgesteld zoals hoger in artikel 14 bepaald, waarbij Condor Safety bvba gerechtigd zal zijn om een schadevergoeding te vorderen forfaitair vastgesteld op 20 % van de verkoopprijs.

15. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog verschuldig- de bedragen van rechtswege opeisbaar. In dit geval zal Condor Safety bvba het recht hebben om elke verdere levering op te schorten tot na de volledige betaling of om de waarborgen te eisen die zij nodig acht zonder enig recht op schadevergoeding of vertragingsboete in hoofde van de koper.

Ontbinding en eigendomsreserves

16. Verkochte goederen blijven eigendom van Condor Safety bvba tot de integrale betaling van de verkoopprijs, zo in hoofdsom als in accessoria, zelfs indien de goederen ondertussen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies-, vernietigings- en beschadigingsrisico’s.

17. Indien de koper al zijn verplichtingen niet naleeft heeft Condor Safety bvba recht het contract te verbreken, het als opgezegd te beschouwen en over de goederen te beschikken nadat zij de cliënt door een aangetekende brief aange- maand heeft, en deze zonder gevolg gebleven is, de uitvoering van dit recht betekent echter niet dat zij afstand doet van de schadevergoeding waarop zij eventueel recht heeft.

18. De koper erkent dat de eigendomstitel slechts erkend wordt vanaf het ogenblik van de volledige betaling, met alle gevolgen die deze clausule meebrengt.

Waarborg

19. Voor al onze invoergoederen zijn de waarborgen deze die gegeven worden door de buitenlandse fabrieken : wij zijn hun afgevaardigden, belast om de voorziene clausules te doen toepassen wat betreft de duur van de waarborg, het vervangen van de stukken, enz.

De koper is verplicht ons onmiddellijk schriftelijk te verwittigen, en ons de stukken binnen de 14 dagen voor onder- zoek te laten geworden.

De heen- en terugzendingskosten vallen ten laste van de koper.

Wij wijzen onze verantwoordelijkheid af voor wat betreft de gevolgen die zouden kunnen teweeggebracht worden door breuk of iedere andere constructiefout.

Iedere herstelling of verandering aangebracht aan onze goederen buiten onze werkhuizen of zonder voorafgaande toestemming heeft onmiddellijk het vervallen van de waarborg tot gevolg.

20. Eventuele klachten omtrent niet-conformiteit of zichtbare gebreken zullen door de koper schriftelijk geformuleerd moeten worden door voorbehoud te maken op de leveringsbon. Nadat de goederen in ontvangst en/of gebruik zijn genomen door de koper zullen geen klachten wegens niet-conformiteit of zichtbare gebreken meer aanvaard worden. Eventuele klachten wegens verborgen gebreken dienen bij aangetekend schrijven en binnen de 60 dagen na levering aan Condor Safety bvba gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken op straffe van niet-ont- vankelijkheid. Partijen komen overeen dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. of in andere toepasse- lijke wettelijke bepalingen 60 dagen bedraagt vanaf de datum van de levering. Na deze datum worden geen klachten meer aanvaard.

Condor Safety bvba heeft de keuze om hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij de gebrekkige goederen te ver- vangen. Onze aansprakelijkheid als verkoper is in elk geval beperkt tot maximaal de waarde van de goederen waarop de overeenkomst slaat. Onze firma zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

21. De totale aansprakelijkheid van Condor Safety bvba zowel voor zichtbare als voor verborgen gebreken is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende goederen gedongen prijs (exclusief BTW). De aansprakelijkheid van Condor Safety bvba voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgscha- de, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, ... is steeds uitgesloten.

Betwistingen

22. Iedere betwisting en ieder geschil zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, zelfs wanneer er verschillende verdedigers zijn, of in geval van incidentiële vordering of beroep op waarborg, behalve wanneer het tegenovergestelde uitdrukkelijk aangenomen werd.

23. Wij weigeren uitdrukkelijk het toepassen van de algemene aankoopsvoorwaarden die vermeld zijn op de brieven, bestelbons of andere documenten uitgaande van onze cliënten.

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn in elk geval beschouwd als zijnde met de hand geschreven en zijn bijge- volg alleen geldig.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Condor Safety bvba verbindt zich er toe om de persoonsgegevens van haar klanten te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van de persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Condor Safety bvba doet volgende verwerkingen :

Klantenbeheer

Condor Safety bvba verwerkt uw persoonsgegevens in de context van de uitvoering van het klantencontract, de daaruit vloeiende dienstverlening en de daaruit volgende wettelijke verplichtingen.

Behoudens wettelijke bewaarplicht voor een langere termijn, bewaart Condor Safety bvba deze persoonsgegevens gedurende een termijn van 10 jaar.

Communicatie

Condor Safety bvba verwerkt de persoonsgegevens om de klant op regelmatige basis nieuwsbrieven, brieven omtrent veiligheidsissues van aangekochte goederen en catalogussen te sturen.

De verwerkingsgrondslag is het legitieme belang van Condor Safety bvba, namelijk de vrijheid van ondernemen.  Condor Safety heeft een legitiem belang om de klant brieven, nieuwsbrieven en catalogi te sturen over haar werking, producten en dienstverlening.

Condor Safety bvba bewaart deze persoonsgegevens gedurende een periode van maximum 10 jaar na het einde van het klantencontract, behoudens een wettelijke bewaarplicht voor een langere periode.

Rechten van de klant met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens :

  • Het recht op het wissen van zijn persoonsgegevens of de beperking van de hem betreffende verwerking, behoudens de wettelijke verplichting om de gegevens gedurende een langere periode te bewaren.
  • Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken, met inbegrip van het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor doeleinde van direct marketing
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • Het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

De uitoefening van deze rechten moet overeenkomstig de wettelijke formaliteiten en voorwaarden gebeuren.

Contactgegevens : Condor Safety bvba, Krommebeekstraat 44, 8930 Menen, tel 056/22 50 22, info@condorsafety.be.