VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Condor Safety bvba verbindt zich er toe om de persoonsgegevens van haar klanten te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van de persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Condor Safety bvba doet volgende verwerkingen :

Klantenbeheer

Condor Safety bvba verwerkt uw persoonsgegevens in de context van de uitvoering van het klantencontract, de daaruit vloeiende dienstverlening en de daaruit volgende wettelijke verplichtingen.

Behoudens wettelijke bewaarplicht voor een langere termijn, bewaart Condor Safety bvba deze persoonsgegevens gedurende een termijn van 10 jaar.

Communicatie

Condor Safety bvba verwerkt de persoonsgegevens om de klant op regelmatige basis nieuwsbrieven, brieven omtrent veiligheidsissues van aangekochte goederen en catalogussen te sturen.

De verwerkingsgrondslag is het legitieme belang van Condor Safety bvba, namelijk de vrijheid van ondernemen.  Condor Safety heeft een legitiem belang om de klant brieven, nieuwsbrieven en catalogi te sturen over haar werking, producten en dienstverlening.

Condor Safety bvba bewaart deze persoonsgegevens gedurende een periode van maximum 10 jaar na het einde van het klantencontract, behoudens een wettelijke bewaarplicht voor een langere periode.

Rechten van de klant met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens :

  • Het recht op het wissen van zijn persoonsgegevens of de beperking van de hem betreffende verwerking, behoudens de wettelijke verplichting om de gegevens gedurende een langere periode te bewaren.
  • Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken, met inbegrip van het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor doeleinde van direct marketing
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • Het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

De uitoefening van deze rechten moet overeenkomstig de wettelijke formaliteiten en voorwaarden gebeuren.

Contactgegevens : Condor Safety bvba, Krommebeekstraat 44, 8930 Menen, tel 056/22 50 22, info@condorsafety.be.